Executive Committee

 

P.T. PRABHAKAR (Chair)
MANOJ DESAI (Vice – Chair)
KAMAL SANGHVI
DR. BHARAT PANDYA
SHEKHAR MEHTA
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
K.R. RAVINDRAN (TRF Chair)
GULAM VAHANVATY
SANGKOO YUN
M.K. PANDURANGA SETTY
ASHOK M. MAHAJAN
C. BASKER
SANJAY PARMAR (Secretary)
BINDITA GHOSE (Treasurer)