Executive Committee

 

MANOJ DESAI (Chair)
C. BASKER (Vice – Chair)
A.S. VENKATESH
DR. MAHESH KOTBAGI
SHEKHAR MEHTA
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
JOHN GERM (TRF Chair)
GULAM VAHANVATY
SANGKOO YUN
M.K. PANDURANGA SETTY
ASHOK M. MAHAJAN
P.T. PRABHAKAR
KAMAL SANGHVI
DR. BHARAT PANDYA
SANJAY PARMAR (Secretary)
BINDITA GHOSE (Treasurer)