Executive Committee

 

C. BASKER (Chair)
KAMAL SANGHVI (Vice-Chair)
ANIRUDH ROY CHOWDHURY
T. N. SUBRAMANIAN
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
SHEKHAR MEHTA
BARRY RASSIN (TRF Chair)
AZIZ MEMON
DR. BHARAT PANDYA
ASHOK M. MAHAJAN
P.T. PRABHAKAR
MANOJ DESAI
GULAM VAHANVATY
A.S. VENKATESH
DR. MAHESH KOTBAGI
SANJAY PARMAR (Secretary)
GANESH VENKATAKRISHNAN (Treasurer)