Executive Committee

 

SHEKHAR MEHTA (Chair)
P.T. PRABHAKAR (Vice – Chair)
KAMAL SANGHVI
DR. BHARAT PANDYA
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
GARY HUANG (TRF Chair)
GULAM VAHANVATY
M.K. PANDURANGA SETTY
SUSHIL GUPTA
ASHOK M. MAHAJAN
YASH PAL DAS
MANOJ DESAI
C. BASKER
SANJAY PARMAR (Secretary)
RASHI VARSHNEY (Treasurer)