Executive Committee

 

SHEKHAR MEHTA (Chair)
P.T. PRABHAKAR (Vice – Chair)
C. BASKER
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
SUSHIL GUPTA
BRENDA CRESSEY
GULAM VAHANVATY
SUDARSHAN AGARWAL
M.K. PANDURANGA SETTY
ASHOK M. MAHAJAN
YASH PAL DAS
MANOJ DESAI
SANJAY PARMAR (Secretary)
RASHI VARSHNEY (Treasurer)