Executive Committee

 

SHEKHAR MEHTA (Chair)
P.T. PRABHAKAR (Vice – Chair)
C. BASKER
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
SUSHIL GUPTA
RON D BURTON
GULAM VAHANVATY
SUDARSHAN AGARWAL
M.K. PANDURANGA SETTY
ASHOK M. MAHAJAN
YASH PAL DAS
MANOJ DESAI
SANJAY PARMAR (Secretary)
RASHI VARSHNEY (Treasurer)