Executive Committee

 

C. BASKER (Chair)
KAMAL SANGHVI (Vice-Chair)
A.S. VENKATESH
DR. MAHESH KOTBAGI
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
SHEKHAR MEHTA
IAN RISELEY (TRF Chair)
AZIZ MEMON
DR. BHARAT PANDYA
M.K. PANDURANGA SETTY
ASHOK M. MAHAJAN
P.T. PRABHAKAR
MANOJ DESAI
GULAM VAHANVATY
SANJAY PARMAR (Secretary)
GANESH VENKATAKRISHNAN (Treasurer)