Executive Committee

 

YASH PAL DAS (Chair).
SHEKHAR MEHTA (Vice – Chair).
C. BASKER
RAJENDRA K. SABOO.
KALYAN BANERJEE
PAUL A NETZEL (Trustee Chair)
SUSHIL GUPTA.
SUDARSHAN AGARWAL.
M.K. PANDURANGA SETTY.
ASHOK M. MAHAJAN.
P.T. PRABHAKAR.
MANOJ DESAI.
SANJAY PARMAR (Secretary).
RASHI VARSHNEY (Treasurer).