Executive Committee

 

YASH PAL DAS (Chair).
SHEKHAR MEHTA (Vice – Chair).
MANOJ DESAI.
RAJENDRA K. SABOO.
KALYAN BANERJEE (TRF Chair).
SUSHIL GUPTA.
SUDARSHAN AGARWAL.
M.K. PANDURANGA SETTY.
P.C. THOMAS.
ASHOK M. MAHAJAN.
P.T. PRABHAKAR.
SANJAY PARMAR (Secretary).
RASHI VARSHNEY (Treasurer).