Executive Committee

 

P.T. PRABHAKAR (Chair)
MANOJ DESAI (Vice – Chair)
KAMAL SANGHVI
DR. BHARAT PANDYA
SHEKHAR MEHTA
RAJENDRA K. SABOO
KALYAN BANERJEE
GARY HUANG (TRF Chair)
GULAM VAHANVATY
SANGKOO YUN
M.K. PANDURANGA SETTY
SUSHIL GUPTA
ASHOK M. MAHAJAN
YASH PAL DAS
C. BASKER
SANJAY PARMAR (Secretary)
BINDITA GHOSE (Treasurer)